Evergreen Shrubs: Kalmia

Are you looking for evergreen shrubs? How about a Kalmia? Some pictures of some Kalmia varieties: http://j.mp/LmCRDZ